Policys

Miljö

Miljöförbättrande åtgärder skall betraktas som långsiktiga investeringar

Vi på D2 Transport AB strävar efter att i möjligaste mån minska vår egen
miljöpåverkan. Vår ambition är att hela tiden utvecklas. Successivt genomför vi förändringar och förbättringar.

Resurser skall utnyttjas effektivt och i enlighet med riksdagens riktlinjer från 1993: “Vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligen omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas”.

Vår miljöbelastning ska minimeras genom:

 • En effektiv transportplanering.
 • Att hålla vår bilpark modern och välskött med bra miljöprestanda.
 • Att i vår verksamhet använda mindre miljöbelastande alternativ i vår
  förbrukning av allt från bränsle till rengörings- och serviceprodukter.
 • Så stor del som möjligt av kontorets avfall skall sorteras och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. På sikt skall alla sopor kunna återgå i kretsloppet.
 • Vid inköp av varor eller tjänster väljer vi, i möjligaste mån, det för miljön mest skonsamma alternativet respektive samarbetspartners. Vi samarbetar gärna med partners som är miljömedvetna, eller som vi tror kan bli det genom vårt engagemang.

Hela personalen är delaktig i miljöarbetet och skall ges förutsättningar att själv informera och utveckla sig på området. Samtlig personal skall genomgå miljöutbildning.

Kvalitet

Vi har som målsättning att hela tiden öka kompetensen hos våra medarbetare.

D2 Transport AB skall lyssna till kundens krav och önskemål för att kunna leverera det kunden förväntar sig. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och kontinuerligt utveckla verksamhetens processer och rutiner. Vi skall arbeta med förebyggande åtgärder för att upptäcka och åtgärda tänkbara störningsmoment innan de inträffar.

Tydliga mätbara kvalitetsmål tas fram, mäts och följs upp under året, och förnyas årligen.

Detta innebär att D2 Transport AB strävar efter att arbetet utförs:

 • Rätt från början
 • Serviceinriktat och entusiastiskt
 • Punktligt
 • Med rätt resurser
 • Välskött
D2kvalitetspolicy
Trafiksäkerhet

Som ett av Västsveriges nyare transportföretag skall vi vara ett föredöme inom trafiksäkerhetsarbetet

D2 Transport AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom
företaget. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet och trygghet för både chaufförer och medtrafikanter. Samtliga chaufförer och entreprenörer som verkar för att D2 Transport AB skall vara upplysta om detta och verka för att det efterföljs.

I sitt arbete ska D2 Transport AB följa lagstiftningen samt andra regler eller överenskommelser inom området.

D2 Transport AB har identifierat följande trafiksäkerhetsparametrar och mål som skall säkerställa att verksamheten levererar en känd och mätbar kvalitet som är föremål för ett ständigt förbättringsarbete. Transporter som utförs inom D2 Transport AB skall alltid ske med fokus på följande:

 • Användande av bilbälte.
 • Att följa lagstadgade hastighetsbestämmelser.
 • Att anpassa hastigheten efter väglag och trafiksituation.
 • Att respektera kör- och vilotids-reglerna.
 • Att hålla avstånd till framförvarande fordon.
 • Att våra chaufförer är nyktra och drogfria under sin tjänsteutövning.
 • Vår trafikledning skall verka för en minskad stress för våra chaufförer och inlejda transportörer.
Boka transport

Låt oss på D2RAK Transport sköta era transporter!